Flag Counter
poe e-mail: tellimine@duokirjastus.eu
poe telefon: 5201800
Hetkel on saadaval 3 tooteartiklit

Kaaned:


hind: 24.90 €


Esimene parandatud kordustrükk!
praktikaraamat
Kuidas klientidest saavad kodanikud
Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil
autorid:
Dirk den Hollander
Jean Pierre Wilken

isbn: 978-9949-81-670-5
ilmunud: 2017-03-22
originaali keel: Hollandi
originaali pealkiri: Zo worden cliënten burgers
tõlkija: Katrin Laiapea
toimetaja: Marju Õunpuu
kujundaja: Merle Moorlat

laius: 140 mm
kõrgus: 210 mm
lehekülgi: 256Sisu tutvustus:

Raamat kirjeldab tugiteenuste osutajatele põhimetoodikat, millega aidata ajutiselt või pikema aja vältel professionaalset toetust vajavaid inimesi. See metoodika - kõikehõlmav rehabilitatsioonikäsitlus - on nüüdseks juba peaaegu kakskümmend aastat vana ja seda kasutavad tuhanded hoolekandetöötajad nii Hollandis kui muudes riikides.

Raamatu esimene versioon ilmus 1994. aastal (Wilken, Kaiser ja Den Hollander, 1994), teine 1999. (Wilken ja Den Hollander, 1999) ning kolmas 2005. aastal (Wilken ja Den Hollander, 2005). Eesti keelde tõlgiti raamatu teine versioon 2002. aastal, eelkõige Pelguranna Tugikodu töötajate pilootprojekti tarbeks.

Kõikehõlmav rehabilitatsioonikäsitlus ehk CARe koosneb teooriatest, põhivisioonist, praktilisest meetodist ja abivahenditest. Lisaks sellele on välja töötatud spetsiifilised rakendused, näiteks tööellu tagasipöördumiseks. CARe leiab kasutamist toetatud eluasemeteenuse osutamisel, vaimse tervise teenuseid pakkuvate asutuste osakondades, turvakodudes ja varjupaikades, ACT- ja FACT meeskondades, ambulatoorse tugiteenuse osutamisel, eakate hoolekandes, noorte hoolekandes, kriminaalhoolduses, sõltuvusravis, vaimsete puuetega klientide ja autismispektrihäirega klientide puhul. See raamat kirjeldab metoodikat niisugusena, nagu see on praegu.

Eeskätt on tegemist õpiku ja praktikaraamatuga. See tähendab, et eelkõige pööratakse tähelepanu CARe meetodile, mida saab kasutada iga kliendi puhul. Rakendusi, mis on välja töötatud erinevate spetsiifiliste tingimuste ja sihtgruppide jaoks, raamat ei käsitle. Nende osas viitame käsiraamatule ja muudele väljaannetele, samuti koolitusprogrammidele, mida korraldavad Rino Groepi pikaajalise ja komplitseeritud hoolekande koolituskeskus Hollandis ja EPRü Eestis.

Raamatu eesmärgiks on toetada tõhusalt inimesi, kes meie ühiskonnas üksi hakkama ei saa, ning sõltuvad professionaalsest abist ja toetusest, kes pikema, kes lühema aja vältel. Nende vajadus juhendamise ja hoolekande järele on sageli keeruline, enamasti seepärast, et omavahel põimuvad mitmed asjaolud: näiteks psühhiaatriline haigus, töötus ja sotsiaalne eraldatus. Või vaimsed puuded ja käitumisprobleemid.

Klientide taastumislood näitavad, et taastumine on võimalik kõigi puhul.

Taastumise all mõistame ainulaadset isiklikku protsessi, milles inimene saavutab uuesti enesekindluse, õpib paremini toime tulema oma haavatavusega ja hakkab taas täitma sotsiaalseid rolle. Paljud inimesed on üllatavalt vastupidavad. Kuigi taastumisprotsess on isiklik, on selleks siiski vaja teisi inimesi. Need võivad olla sarnaste kogemustega inimesed, pereliikmed või sõbrad ja tugiteenuste osutajad.

CARe eesmärgiks on viia tugiteenuste osutajate poolt pakutav abi sihipäraselt ja tõhusalt vastavusse inimeste soovide ja vajadustega nende taastumisprotsessis. Seega räägib see raamat ka soovidest, võimetest ja võimalustest. See räägib taastumisest ja tugevuste kasutamisest. Oluline on luua võimalusi üksikisikutele ja võimalusi ühiskonnas, ning neid ka kasutada.

1.peatükk kirjeldab CARe metoodika tausta, lähtekohti ja eesmärke; aktuaalseid arenguid ja metoodika aluseks olevaid teooriaid.

2. peatükis käsitletakse CARe metoodika põhijooni. Kirjeldatakse, kuidas suhet kliendiga üles ehitada, koguda teavet, määratleda eesmärgid ning koostada, ellu viia ja hinnata tegevuskava. 

3.peatükk käsitleb koostöösuhte ülesehitamist. Niisugune koostöösuhe, mille puhul on tegemist usaldusega ja sooviga panustada, on CARe metoodika alus. 

4. peatükis räägitakse psüühilise haigusega seotud haavatavuse aspektidest ja sellest, kuidas aidata klientidel nendega võimalikult hästi toime tulla. 

5. peatükk kirjeldab, kuidas töötada kliendi elukeskkonnaga. Siin on juttu keskkondadest, kus klient tahaks elada, töötada, õppida ja puhata. Samuti räägib see peatükk sotsiaalsetest võrgustikest ja ühiskondlikest tugisüsteemidest. 

6. peatükk algab taastumist toetava hoolekande tunnuste kirjeldamisega. Seejärel visandatakse CARe metoodikat kasutava töötaja profiil ja kirjeldatakse, kuidas CARe'i kui taastumist toetavat metoodikat tõhusalt rakendada.Kaaned:


hind: 8.00 €Ilukirjandus
Sindi = SIion

autor:
Arno Metsmaa

isbn: 978-9949-38-763-2
ilmunud: 2015-12-19
originaali keel:
originaali pealkiri:
tõlkija:
toimetaja: Marju Õunpuu
kujundaja: Ele-Reet Ehelaid

laius: 148 mm
kõrgus: 210 mm
lehekülgi: 48Sisu tutvustus:

Sellest raamatukesest saate teada, mis on tegelikult neitsist sündimine, samuti seda, miks Jeesust nimetati jumala pojaks ja ka seda, et jumala poeg ja jumal on üks. Siin on selgitatud ,, Valge laeva '' tähendus ja miks on ta nii oluline Eestile ja kogu maailmale. Saate ka teada, et lisaks ,, Valgele laevale '' on olemas ka ,, Must laev ''.

See, kas näha selles raamatus tähtsate sõnumite edasiandjat, reaalsusega segatud ulmet või lihtsalt ühe inimese elulooraamatut, sõltub sellest, millises maailmas elab lugeja. Loodan, et sellesse mahub veel üks - kui mitte teisiti, siis kas või nii, nagu ühes tuntud lasteraamatus, kus Kuu sees asus veel üks teine Kuu - hoopis põnevam ja elurikkam kui pealtpinna vaadates arvata võiks.

Täname raamatu sündimisel suureks abiks olnud Pärnu Haigla psühhiaatriaosakonna päevakeskuse meeskonda ja Sindi linnavalitsust!Kaaned:


hind: 24.90 €praktikaraamat
КАК КЛИЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ГРАЖДАНАМИ
Всеобъемлющий подход к реабилитации
autorid:
Жан Пьер Вилькен
Дирк ден Холландер

isbn: 978-9949-38-612-3
ilmunud: 07.10.2015
originaali keel: Переведено с английского издания
originaali pealkiri: Zo worden cliënten burgers
originaali alapealkiri: Zo worden cliënten burgers : Supporting Recovery and Inclusion. Working With the CARe model.
tõlkija: Дион Сюда
toimetaja: Дарья Боткина
kujundaja: Эле-Рээт Эхeлайд, Рейн Мерeсаар

laius: 175 mm
kõrgus: 230 mm
lehekülgi: 240Sisu tutvustus:

Предисловие

 

Эта книга представляет собой базовую методику для работников поддерживающих услуг, чтобы дать им возможность помочь людям, которые нуждаются во временной или долгосрочной профессиональной поддержке. Эта методика – всеобъемлющий подход к реабилитации – к данному моменту уже существовала в течение двадцати пяти лет и используется тысячами профессионалов, как в Нидерландах так и за границей. Первая версия руководства была опубликована в 1994 году (Wilken, Kaiser и Den Hollander, 1994), вторая версия в 1999 году (Wilken и Den Hollander, 1999) и третья версия в 2005 году (Wilken и Den Hollander, 2005). В 2012 году была опубликована последняя версия руководства, уделяющая внимание основным теориям и практическому применению (Wilken и Den Hollander, 2012).

Всеобъемлющий подход к реабилитации, сокращенно CARe, включает в себя: теории, основное видение, практический метод работы и вспомогательные средства. Хотя его основная сущность осталась неизменной в течение многих лет – поддержка людей в достижении их желаемого уровня качества жизни – методика развивалась в течение долгого времени под влиянием нового научного понимания и общественных движений. Кроме того, определенные приложения были разработаны, например, в целях реинтеграции к работе. Методика СARe находит применение в оказаний услуг жилье с поддержкой, в учреждениях, оказывающих услуги для людей с особыми психическими потребностями, в приютах для бездомных, в командах ACT и FACT, при оказании амбулаторных поддерживающих услуг, в попечительских организациях по уходу за молодыми и пожилыми людьми, судебная опека, в лечении зависимостей, в поддержке клиентов с задержкой умственного развития и клиентов с расстройством аутистического спектра.

Эта книга излагает методику в своей настоящей форме. Эта книга первое и прежде всего практическое руководство. Написание практического руководства обязывает нас прежде всего уделять внимание действенному методу работы CARe, который может быть использован для каждого клиента. Это относится к основной сущности методики. Мы не будем исследовать методы, которые были разработаны для различных конкретных установок и целевых аудиторий. С этой целью, мы хотели бы адресовать читателя к руководству и другим публикациям, так же как и к программам обучения, таким как предложенные CARe Европа и множеством университетов и учебных центров.

Цель книги – предоставить эффективную поддержку людям, которые в данный момент не способны самостоятельно справляться в обществе и которые зависят от профессиональной помощи и поддержки. Иногда в течение определенных периодов их жизни, иногда в течение продолжительного времени. Их потребность в руководстве и опеке может быть порой сложной, главным образом из-за того что, некоторые обстоятельства связаны между собой, например: психическое расстройство, безработица и социальная изоляция или интеллектуальная недостаточность и проблемы с поведением также могут быть связаны между собой. Иначе говоря, все усилия вести нормальный образ жизни могут быть загублены из-за всевозможных тяжелых и необычных факторов.

 

Истории клиентов об их восстановлении показывают, что восстановление возможно для всех. Под восстановлением мы имеем в виду уникальный личный процесс, во время которого человек заново обретает уверенность в себе, учится лучше справляться с собственной уязвимостью и снова начинает выполнять социальные роли в обществе. Многие люди на удивление выносливые. Хотя процесс восстановления личный, все же для этого требуется помощь других людей. Это могут быть люди, у которых был похожий опыт, члены семьи или друзья и работники поддерживающих услуг. Наше знание относительно видов поддержки, которые действительно помогают людям в их процессе восстановления, постоянно улучшается. Задача CARe — направить поддержу, оказываемую работником, в целенаправленную и эффективную помощь в соответствии с желаниями и потребностями человека в его процессе восстановления.

Таким образом, в этой книге также говориться о желаниях, силе и возможностях. Рассматривается процесс восстановления и использования сильных качеств человека. Важно создать и максимально использовать возможности индивида и то, что предлагает общество.

 

Глава 1. Описывает происхождение, базовые принципы и цели методики CARe. Содержит краткий обзор текущих событий и теории, составляющих основу методики.

Глава 2. Представляет основные принципы методики СARe. Описывается, как систематично выстроить отношения, собрать информацию, определить цели, как составлять, осуществлять и оценить план действий.

Глава 3. Рассматривает выстраивание отношений сотрудничества. Отношения сотрудничества, основанные на доверие и готовности приложить усилия для достижения цели, является основой CARe.

Глава 4. Исследуем аспекты уязвимости, связанные с психическими расстройствами и говорим о том, как можно помочь клиентам лучше всего справиться с ними.

Глава 5. Описывает, как можно работать со средой, которая окружает клиента. Здесь мы имеем дело с окружающей средой, в которой клиент хочет жить, работать, учиться и проводить своё свободное время. Это также касается социальных контактов клиента и систем общественной поддержки.

Глава 6. Начинается с описания особенностей здравоохранения, способствующих восстановлению. Обрисовываем в общих чертах профиль работника CARe и описывам как эффективно применять методику CARe в процессе восстановления.

 OSTUKORV
Ostukorvis pole veel midagi.